Regulamin Trail Kamieńsk 30 km

Dodano: 30.11.2017

Regulamin

3. TRAIL KAMIEŃSK 30 km

 

Cele imprezy:

a)  Wspieranie i popularyzowanie i mprez biegowych w województwie łódzkim

b)  Zachęcanie do aktywnego,zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców województwa łódzkiego

c)  Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno– sportowych w województwie łódzkim

d)  Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

e)  Promocja Góry Kamieńsk.

Organizatorzy:

a)   inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

b)  Stowarzyszenie „Bądź Aktywny”

Współorganizatorzy:

a) OSiR Góra Kamieńsk

b) Aktywni Kamieńsk

Termin miejsce:

a)  Biego dbędzie się wniedzielę 21 stycznia 2018 roku.

b)  Start TRAIL Kamieńsk nastąpi o godzinie10:05 na terenie Góry Kamieńsk.

c)  Na godzinę 9:45 wyznaczona została obowiązkowa odprawa dla zawodników

d)  Limit czasu dla osób startujących w biegu na dystansie 30 km wynosi 5:30 h

Trasa dystans:

a)  Trasa wyznaczona będzie na terenie Góry Kamieńsk                           

b)  TRAIL Kamieńsk– 30 km. na półmetku umieszczony zostanie„bufet” i pomiar czasu.

c)  Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 5:30

h) Poupływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

Warunki uczestnictwa:

a)  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

b)  Organizator dopuszcza start zawodników nordic walking.

c)  W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 21 stycznia 2018 roku ukończą 18 lat.

d)  Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

e)  Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

f)    Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

g)  Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Wyposażenie obowiązkowe:

a)    Naładowany telefon komórkowy – numer należy podać w biurze zawodów

b)    Folię NRC

c)    0,5 litra wody (butelka, bidon, bukłak)

d)    Chip do pomiaru czasu zamontowany do buta

e)    Brak na mecie wyposażenia obowiązkowego wiązał będzie się z karą czasową – 30 minut.

Wyposażenie dodatkowe:

a)    Kurtka przeciwdeszczowa

b)    Ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych

c)    Z uwagi na brak kubków na „bufecie” - kubeczek do picia.

Zgłoszenia:

a)  Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 1 grudnia 2017 r.

b)  Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.ultrakamiensk.pl.

c) Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 250 osób lista startowa zostanie zamknięta.Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

d) Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

e) W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

f) Terminzgłoszeńinternetowychnastroniewww.ultrakamiensk.plupływaw dniu7stycznia2018roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

g) Biurozawodówznajdowaćsiębędzie:

·     Na terenie Góry Kamieńsk – niedziela – 8:00 – 9:30 – dolna stacja kolejki linowej

h) Zawodnicyzgłoszenielektroniczniezopłaconymstartowymbędąobsługiwaniwbiurzezawodówprzyosobnymstanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

i) Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

OPŁATA STARTOWA

a)  Wysokość opłaty startowej:

Wysokość wpisowego w TRAIL Kamieńsk

Wpisowe

Pierwsze 100 opłaconych zawodników

60 zł

Zawodnicy od 101 do 200 z opłaconym wpisowym

70 zł

Zawodnicy od 201 z opłaconym wpisowym

80 zł

w dniu zawodów – 20 miejsc

100 zł


b)  Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.

c)  Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

d)  Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

f) Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

g) W przypadku wniesienia opłaty startowe w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia limitu uczestników określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był w nieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.

h) Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

i) Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

j) Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2018 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł na konto podane w ww. formularzu.

k)  Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

l)    Świadczenia dla zawodników:

·     Numer startowy plus cztery agrafki,

·     Posiłek

·     Napój

·     Medal okolicznościowy na mecie biegu

·     Pamiątkową chustę „Trail Kamieńsk”

·     Sms z wynikiem

·     Oznakowaną trasę

·     Mapę z zaznaczoną trasą

·     Obsługę fotograficzną zawodów

·     Ciekawe widoki z Góry Kamieńsk

Pomiar czasu:

a)  Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta.

b)  Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

c)  Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

d)  Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

e)  Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

Klasyfikacje TRAIL Kamieńsk:

a)  Generalna kobiet i mężczyzn

Nagrody TRAIL Kamieńsk:

a)  zamiejscaI-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn– „puchar”+  nagroda rzeczowa

Postanowienia końcowe:

a)  Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

b)  Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

c)  Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące  z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

d)  Uczestnicy TRAIL Kamieńsk zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

e)  Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w TRAIL Kamieńsk, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

f)    Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

g)  Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

h)  Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

i) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w  depozycie.

j) Organizator zapewnia depozyt. 

k) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu przed lub w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

l) Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji  w wysokości 200 zł.

m) Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

n)  Wszystkich zawodników startujących w TRAIL Kamieńsk obowiązuje niniejszy regulamin.

o)  Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

p)  Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

q)  Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

r) Uczestnikowi przysługujeprawodostępudotreściswoichdanychiichpoprawianiaorazodwołania zgodynaichprzetwarzaniewkażdymczasie.

s)  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziałuwTRAIL Kamieńsk zgodnie z postanowieniam i Regulaminu.

t) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowejpn.TRAIL Kamieńsk  2018 -samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym doprawidłowej organizacji imprezy.

u) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

◦      Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

◦      Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

◦      Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

◦      Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

◦      Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

◦      Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

v)  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

w) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.