Regulamin Ultra Kamieńsk 2018

Dodano: 30.11.2017

Cele imprezy:

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w województwie łódzkim

 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców województwa łódzkiego

 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjnosportowych w województwie łódzkim

 4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

 5. Promocja Góry Kamieńsk.

Organizator:

 1. inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

Współorganizatorzy:

 1. OSiR Góra Kamieńsk

 2. Stowarzyszenie „Bądź Aktywny”

Termin i miejsce:

 1. Ultra Kamieńsk odbędzie się w dniach 4 – 5 sierpnia 2018 roku.

Trasa i dystans:

 1. Trasa wyznaczona będzie na terenie Góry Kamieńsk

 2. Dystanse:

 

Sztafeta Góry Kamieńsk

Nocna Szóstka

Półmaraton z górką

Ultra Kamieńsk

Dystans

3 x 3 x 1,5 km

6 km

25 km

65 km

Limit uczestników

30 sztafet

250

200

150

Data

4.08

4.08

05.08

05.08

Godzina startu

17:00

21:00

11:00

09:00

Limit czasu

2:30 h

90 minut

7h

9h

Punkty odżywcze

Meta

Meta

11 km/19 km

19km/32km/43km/51km

Punkty ITRA

-

-

-

3

Biuro zawodów

04.08

godz.15.30 – 16.30

04.08

godz.15.30 – 20.15

04.08

godz.15.30 – 20.15

05.08

godz. 7.00 – 10.00

04.08

godz.15.30 – 20.15

05.08

godz. 7.00 – 8.30

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

 2. W Ultra Kamieńsk i Półmaraton z Górką mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 5 sierpnia 2018 roku ukończą 18 lat. W Sztafecie Góry Kamieńsk oraz Nocnej Szóstce uczestnicy muszą mieć do dnia 4 sierpnia ukończone 16 lat.

 3. Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 4. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

 5. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku .

 6. Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

 7. Przepisywanie się pomiędzy dystansami będzie możliwe do 25 lipca (z dłuższego dystansu na krótszy bez zwrotu nadpłaty, z krótszego na dłuższy za dopłatą) i tylko w ramach dostępnych limitów miejsc na danym dystansie.

Wyposażenie obowiązkowe:

Sztafeta Góry Kamieńsk:

 1. numer startowy,

 2. pałeczkę z chipem dostarczoną przez organizatora, na każdej zmianie.

Nocna Szóstka:

 1. Numer startowy,

 2. Latarka (czołówka),

 3. Chip do pomiaru czasu zamontowany do buta,

Półmaraton z górką:

 1. Numer startowy dostarczony przez organizatora,

 2. Naładowany telefon komórkowy – numer należy podać w biurze zawodów

 3. Folię NRC

 4. 0,5 litr wody (butelka, bidon, bukłak)

 5. Kubek na wodę do nabierania napojów na punktach

 6. Chip do pomiaru czasu zamontowany do buta

 7. Mapa trasy – zapewniona przez organizatora

 8. Brak na mecie któregokolwiek z wyposażenia obowiązkowego wiązał będzie się z karą czasową – 30 minut.

Ultra Kamieńsk:

 1. Numer startowy dostarczony przez organizatora,

 2. Naładowany telefon komórkowy – numer należy podać w biurze zawodów

 3. Folię NRC

 4. 1 litr wody (butelka, bidon, bukłak)

 5. Kubek na wodę do nabierania napojów na punktach

 6. Mapa trasy – zapewniona przez organizatora

 7. Chip do pomiaru czasu zamontowany do buta

 8. Brak na mecie któregokolwiek z wyposażenia obowiązkowego wiązał będzie się z karą czasową – 30 minut.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 20:00

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.ultrakamiensk.pl

 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie wyczerpania się limitu miejsc, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

 4. Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

 5. W przypadku Sztafety Góry Kamieńsk zgłoszenie sztafety wraz z wniesieniem opłaty startowej dokonuje kapitan drużyny, który logując się na swoje konto, dopisuje do swojej drużyny poszczególnych zawodników, wykorzystując do tego maile tychże zawodników, natomiast każdy członek sztafety musi bezwzględnie posiadać konto na stronie zapisy.inessport.pl. Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.

 6. Za sztafetę zgłoszoną uważa się taką, której kapitan wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej.

 7. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

 8. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.ultrakamiensk.pl upływa w dniu 1 sierpnia 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 9. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Góry Kamieńsk – dolna stacja kolejki linowej

 10. Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnych stanowiskach w godzinach pracy biura zawodów.

 11. Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość opłaty startowej:

Sztafeta Góry Kamieńsk:

Wysokości wpisowego w Ultra Kamieńsk 2018

Pakiet standard

Pakiet Premium z koszulką*

Pierwsze 10 sztafet z opłaconym wpisowym

90 zł

180 zł**

Sztafety od 11 – 30 z opłaconym wpisowym

110 zł

200 zł**

W dniu zawodów (3 pakiety)

150 zł

-

* możliwość zamówienia koszulki do 15 lipca 2018 r.

**można zamówić koszulkę tylko dla wybranych członków sztafety – koszt koszulki to 30 zł

 

Nocna Szóstka

Wysokości wpisowego w Ultra Kamieńsk 2018

Pakiet standard

Pakiet Premium z koszulką*

Pierwsze 100 zawodników z opłaconym wpisowym

35 zł

65 zł

Zawodnicy od 101 – 250 z opłaconym wpisowym

45 zł

75 zł

W dniu zawodów (10 pakietów)

60 zł

-

* możliwość zamówienia koszulki do 15 lipca 2018 r.

 

Półmaraton z górką

 

Wysokości wpisowego w Ultra Kamieńsk 2018

Pakiet standard

Pakiet Premium z koszulką*

Pierwsze 50 zawodników z opłaconym wpisowym

55 zł

85 zł

Zawodnicy od 51 – 150 z opłaconym wpisowym

65 zł

95 zł

Zawodnicy 151 – 200 z opłaconym wpisowym

80 zł

110 zł

W dniu zawodów (20 wolnych miejsc startowych, bez gwarancji pełnego pakietu)

100 zł

-

* możliwość zamówienia koszulki do 15 lipca 2018 r.

 

Ultra Kamieńsk

Wysokości wpisowego w Ultra Kamieńsk 2018

Pakiet standard

Pakiet Premium z koszulką*

Pierwsze 50 zawodników z opłaconym wpisowym

75 zł

105 zł

Zawodnicy od 51 – 100 z opłaconym wpisowym

85 zł

115 zł

Zawodnicy 101 – 150 z opłaconym wpisowym

100 zł

130 zł

W dniu zawodów ( 20 wolnych miejsc startowych, bez gwarancji pełnego pakietu)

120 zł

-

* możliwość zamówienia koszulki do 15 lipca 2018 r.

 

 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.

 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 3. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. .

 7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia limitu uczestników określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.

 8. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 9. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 10. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2018 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł na konto podane w ww. formularzu.

 11. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

 12. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 13. Świadczenia dla zawodników:

Sztafeta Góry Kamieńsk:

 • Numer startowy plus cztery agrafki,

 • Pakiet energetyczny,

 • Medal na mecie,

 • Zabezpieczenie medyczne,

 • Oznakowaną trasę i ciekawe widoki z Góry Kamieńsk.

Nocna Szóstka:

 • Numer startowy plus cztery agrafki,

 • Poczęstunek na mecie,

 • Medal na mecie,

 • Zabezpieczenie medyczne,

 • Sms z wynikiem,

 • Oznakowaną trasę.

Półmaraton z górką:

 • Numer startowy plus cztery agrafki,
 • Bufet regeneracyjny na mecie,
 • Napój na mecie,
 • Medal okolicznościowy na mecie biegu,
 • Składany kubek,
 • Bufet na trasie biegu,
 • Zabezpieczenie medyczne,
 • Sms z wynikiem,
 • Mapę z zaznaczoną trasą,
 • Oznakowaną trasę i ciekawe widoki z Góry Kamieńsk.

Ultra Kamieńsk:

  • Numer startowy plus cztery agrafki,

  • Bufet regeneracyjny na mecie,

  • Napój na mecie biegu,

  • Medal okolicznościowy na mecie biegu,

  • Składany kubek,

  • Bufet na trasie biegu,

  • Zabezpieczenie medyczne,

  • Sms z wynikiem,

  • Mapę z zaznaczoną trasą,

  • Oznakowaną trasę i ciekawe widoki z Góry Kamieńsk.

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów,

 2. Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

 4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

Klasyfikacje na poszczególnych dystansach:

 1. Generalna kobiet i mężczyzn na dystansie 6km, 25 km i 65 km

 2. Open w biegu sztafetowym

Nagrody:

Nocna Szóstka, Półmaraton z górką, Ultra Kamieńsk:

 1. za miejsca I - III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – „puchar” + nagroda rzeczowa

Sztafeta góry Kamieńsk:

 1. za miejsca I - III w kategorii open „puchar” + upominki

Postanowienia końcowe:

a) Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

b) Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

c) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

d) Uczestnicy Ultra Kamieńsk zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

e) Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Ultra Kamieńsk, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

f) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

g) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

h) Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

i) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

j) Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

k) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

l) Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.

m) Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

n) Wszystkich zawodników startujących w Ultra Kamieńsk obowiązuje niniejszy regulamin.

o) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

p) Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest
Organizator.

q) Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -
w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

r) Uczestnikowi przysługuje prawo dospu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

s) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Ultra Kamieńsk zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

t) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Ultra Kamieńsk 2018 - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

u) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

v) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

w) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.