Regulamin Trail Kamieńsk 6 km

Dodano: 30.11.2017

Regulamin

3. TRAIL KAMIEŃSK – 6 km

 

Cele imprezy:

a)  Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w województwie łódzkim

b)  Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców województwa łódzkiego

c)  Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno– sportowych w województwie łódzkim

d)  Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

e)  Promocja Góry Kamieńsk.

Organizatorzy:

a)   inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

b)  Stowarzyszenie „Bądź Aktywny”

Współorganizatorzy:

a) OSiR Góra Kamieńsk

b) Aktywni Kamieńsk

Termin miejsce:

a)  Bieg odbędzie się w niedzielę 21 stycznia 2018roku.

b)  Start TRAIL Kamieńsk nastąpi o godzinie 10:00 na terenie Góry Kamieńsk.

c)  Na godzinę 9:45 wyznaczona została obowiązkowa odprawa dla zawodników

Trasa dystans:

a)  Trasa wyznaczona będzie na terenie Góry Kamieńsk                           

b)  TRAIL Kamieńsk– 6 km.

Warunki uczestnictwa:

a)  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

b)  Organizator dopuszcza start zawodników nordic walking.

c)  W biegu na dystansie 6 km mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 21 stycznia 2018 roku ukończą 16lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.ultrakamiensk.pl. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

d)  Każdaosobastartującawbiegu,uczestniczywnimnawłasnąodpowiedzialność.

e)  Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

f)    Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

g)  Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Zgłoszenia:

a)  Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 1 grudnia 2017 r.

b)  Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.ultrakamiensk.pl.

c) Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 100 osób lista startowa zostanie zamknięta.Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

d)  Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

e)  W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

f)    Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.ultrakamiensk.pl upływa w dniu 7 stycznia 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

g)  Biuro zawodów znajdować się będzie:

·     Na terenie Góry Kamieńsk – niedziela – 8:00 – 9:30 – dolna stacja kolejki linowej

h)  Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

i)  Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

OPŁATA STARTOWA

a)  Wysokość opłaty startowej:

Wysokość wpisowego w TRAIL Kamieńsk

Wpisowe

Pakiet maxi z pamiątkową „chustą typu buff”

Pierwsze 50 opłaconych zawodników

25 zł

45 zł

Zawodnicy od 51 z opłaconym wpisowym

35 zł

55 zł

w dniu zawodów – 20 miejsc

45 zł

-

 

b)  Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.

c)  Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności

d)  Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

e)  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

f)    Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. 

g)  Wprzypadkuwniesieniaopłatystartowejwniepełnejwysokości(np. w przypadku przekroczenia limitu uczestników określonego powyżej) zawodnikjestzobowiązanydodopłaceniaróżnicydowysokościkwoty,jakąpowinienbyłwnieśćzgodniezterminem,wjakimdokonywałswojejwpłaty

h)   Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

i)    Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

j)    Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2018 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł na konto podane w ww. formularzu.

k)  Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

l)    Świadczenia dla zawodników:

·     Numer startowy plus cztery agrafki,

·     Baton

·     Napój

·     Medal okolicznościowy na mecie biegu

·     Sms z wynikiem

·     Oznakowaną trasę

·     Obsługę fotograficzną zawodów

·     Ciekawe widoki z Góry Kamieńsk

Pomiar czasu:

a)  Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta.

b)  Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

c)  Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

d)  Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

e)  Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

Klasyfikacje w TRAIL Kamieńsk:

a)  Generalna kobiet i mężczyzn

NagrodywTRAIL Kamieńsk:

a)  zamiejscaI-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn– puchar+  upominek

Postanowienia końcowe:

a)  Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

b)  Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

c)  Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące  z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

d)  Uczestnicy TRAIL Kamieńsk zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

e)  Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w TRAIL Kamieńsk, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

f)    Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

g)  Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

h)  Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

i)    Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w  depozycie.

j)    Organizator zapewnia depozyt. 

k)  Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu przed lub w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

l)    Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji  w wysokości 200 zł.

m)Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

n)  Wszystkich zawodników startujących w TRAIL Kamieńsk obowiązuje niniejszy regulamin.

o)  Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

p)  Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

q)  Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

r)   Uczestnikowi przysługujeprawodostępudotreściswoichdanychiichpoprawianiaorazodwołania zgodynaichprzetwarzaniewkażdymczasie.

s)  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  aleniezbędnedowzięcia udziałuwTRAIL Kamieńskzgodniez postanowieniamiRegulaminu.

t)    Administratorbędzieprzetwarzałdaneosobowewcelu organizacjiimprezysportowejpn.Zimowy TRAIL Kamieńsk–samodzielnielubwewspółpracyz innymi podmiotami,wyłączniewzakresiekoniecznymdoprawidłowejorganizacjiimprezy.

u)  Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

◦      Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

◦      Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

◦      Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

◦      Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

◦      Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

◦      Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

v)  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

w)Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.