Regulamin Ultra Kamieńsk

Dodano: 30.11.2017

Regulamin

5. ULTRA KAMIEŃSK

 

Cele imprezy:

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w województwie łódzkim w szczególności na terenie Gminy Kamieńsk.

 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców województwa łódzkiego w szczególności mieszkańców Gminy Kamieńsk.

 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjnosportowych na terenie Gminy Kamieńsk.

 4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

 5. Promocja Góry Kamieńsk.

Organizator:

 1. Stowarzyszenie Bądź Aktywny

Współorganizator:

a) OSiR Góra Kamieńsk

b) inesSport

Termin i miejsce:

 1. Ultra Kamieńsk odbędzie się w dniach 18-19 maja 2019 roku.

 2. Start 5. ULTRA Kamieńsk odbędzie się z terenu OSiR Góry Kamieńsk.

Trasa i dystans:

 1. Trasa wyznaczona będzie na terenie Góry Kamieńsk

 2. Dystanse:

 

Nocna Szóstka

Półmaraton z hakiem

Ultra Kamieńsk

Dystans

6 km

26 km

62 km

Limit uczestników

100

150

50

Data

18.05

19.05

19.05

Godzina startu

21:00

11:00

09:00

Limit czasu

1:30 h

7 h

9 h

Punkty odżywcze

Meta

19 km

~19km/31km/~51km

Punkty ITRA

-

1

3

Biuro zawodów

18.05

godz.18.45 – 20.30

18.05

godz.18.45 – 20.30

19.05

godz. 7.00 – 10.00

18.05

godz.18.45 – 20.30

19.05

godz. 7.00 – 8.30

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

 2. W Ultra Kamieńsk i Półmaraton z hakiem mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 19 maja 2019 roku ukończą 18 lat. W Nocnej Szóstce uczestnicy muszą mieć do dnia 18 maja 2019 roku ukończone 16 lat.

 3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.ultrakamiensk.pl. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

 4. Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 5. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

 6. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 7. Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

 8. Przepisywanie się pomiędzy dystansami będzie możliwe do 03 maja (z dłuższego dystansu na krótszy bez zwrotu nadpłaty, z krótszego na dłuższy za dopłatą) i tylko w ramach dostępnych limitów miejsc na danym dystansie.

 

Wyposażenie obowiązkowe:

Nocna Szóstka:

 1. Numer startowy

 2. Latarka (czołówka)

 3. Chip do pomiaru czasu przymocowany do buta

Półmaraton z hakiem:

 1. Numer startowy dostarczony przez organizatora

 2. Naładowany telefon komórkowy – numer należy podać w biurze zawodów

 3. Folię NRC

 4. 0,5 litra wody (butelka, bidon, bukłak)

 5. Chip do pomiaru czasu przymocowany do buta

 6. Brak na mecie któregokolwiek z wyposażenia obowiązkowego wiązał będzie się z karą czasową – 30 minut

Ultra Kamieńsk:

 1. Numer startowy dostarczony przez organizatora

 2. Naładowany telefon komórkowy – numer należy podać w biurze zawodów

 3. Folię NRC

 4. 1 litr wody (butelka, bidon, bukłak)

 5. Chip do pomiaru czasu przymocowany do buta

 6. Brak na mecie któregokolwiek z wyposażenia obowiązkowego wiązał będzie się z karą czasową – 30 minut.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Kurtka przeciwdeszczowa

 • Ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych

 • Z uwagi na brak kubków na „bufecie” - kubeczek do picia.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 12 lutego 2019 r. o godzinie 20:00.

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.ultrakamiensk.pl

 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie wyczerpania się limitu miejsc, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości.

 4. Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

 5. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

 6. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.ultrakamiensk.pl upływa w dniu 14 maja 2019 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 7. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Góry Kamieńsk – dolna stacja kolejki linowej.

 8. Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

 9. Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość opłaty startowej:

 

Nocna Szóstka

Wysokości wpisowego w Nocnej Szóstce 2019

Cena pakietu

Pierwsze 50 zawodników z opłaconym wpisowym

35 zł

Zawodnicy od 51 – 100 z opłaconym wpisowym

45 zł

Zapisy w dniu zawodów

50 zł

 

Półmaraton z hakiem

 

Wysokości wpisowego w Półmaratonie z hakiem 2019

Cena pakietu

Pierwsze 50 zawodników z opłaconym wpisowym

65 zł

Zawodnicy od 51 – 150 z opłaconym wpisowym

75 zł

Zapisy w dniu zawodów 90 zł

 

Ultra Kamieńsk

Wysokości wpisowego w Ultra Kamieńsk 2019

Cena pakietu

Pierwsze 50 zawodników z opłaconym wpisowym

90 zł

Zapisy w dniu zawodów 110 zł

 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.


 

 1. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej.

 2. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 3. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 5. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia limitu uczestników określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.

 7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 8. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 9. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2019 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł.

 10. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

 11. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 12. Prośby o wystawienie Faktury należy kierować na adres e-mail: zawody@badzaktywny.org

 13. Świadczenia dla zawodników:

Nocna Szóstka:

  • Numer startowy plus cztery agrafki,

  • Poczęstunek na mecie,

  • Medal na mecie,

  • Workoplecak,

  • Pamiętkowa wielofunkcyjan chusta "Saucony"

  • Zabezpieczenie medyczne,

  • Sms z wynikiem,

  • Oznakowaną trasę.

Półmaraton z hakiem:

  • Numer startowy plus cztery agrafki,

  • Posiłek regeneracyjny,

  • Napój na mecie biegu,

  • Medal okolicznościowy na mecie biegu,

  • Bufet na trasie biegu,

  • Zabezpieczenie medyczne,

  • Sms z wynikiem,

  • Workoplecak,

  • Pamiętkowa wielofunkcyjan chusta "Saucony"

  • Mapę z zaznaczoną trasą,

  • Oznakowaną trasę i ciekawe widoki z Góry Kamieńsk.

Ultra Kamieńsk:

  • Numer startowy plus cztery agrafki,

  • Posiłek regeneracyjny,

  • Napój na mecie biegu,

  • Medal okolicznościowy na mecie biegu,

  • Bufet na trasie biegu,

  • Zabezpieczenie medyczne,

  • Sms z wynikiem,

  • Pamiętkowa wielofunkcyjan chusta "Saucony"

  • Workoplecak,

  • Mapę z zaznaczoną trasą,

  • Oznakowaną trasę i ciekawe widoki z Góry Kamieńsk.

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.

 2. Brak numeru lub prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

 4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

Klasyfikacje i nagrody w 5. Ultra Kamieńsk 2019 (Półmaraton z hakiem, Ultra Kamieńsk):

 1. za miejsca I - III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – „puchar” + nagroda rzeczowa

 2. za miejsca I – III w kategorii mieszkańców Gminy Kamieńsk - „puchar” + nagroda rzeczowa*

 3. za miejsca I w kategorii mieszkańców Gminy Kamieńsk - „puchar” + nagroda rzeczowa - Nocna Szóstka

 

* klasyfikacja zostanie przeprowadzona w przypadku zgłoszenia się przez internet i opłacenia wpisowego przez co najmniej 3 osoby w kategorii


Postanowienia końcowe:

 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

 2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 3. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

 4. Uczestnicy Ultra Kamieńsk zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym, przepisów obowiązujących na terenie Lasów Państwowych, OSiR Góra Kamieńsk oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym,
  a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 6. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.

 7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

 9. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

 10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

 11. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

 12. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

 13. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od ukończenia przez zawodnika biegu po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.

 14. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 15. Wszystkich zawodników startujących w Ultra Kamieńsk obowiązuje niniejszy regulamin.

 16. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 17. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 18. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 19. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.

 20. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 21. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. 5. Ultra Kamieńsk – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

 22. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 3.