Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 
I. Administrator danych osobowych
 
Stowarzyszenie Bądź Aktywny z siedzibą w Łodzi (90-233) przy ul. Pomorskiej 107/113/19 (mail zarzad@badzaktywny.org) jest Administratorem Twoich danych osobowych.
 
II. Cele i podstawy przetwarzania
 
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów sportowych Trail Kamieńsk oraz w celu promocji zawodów w latach następnych.
 
III. Prawo do sprzeciwu
 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
IV. Prawo do cofnięcia zgody
 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 
V. Okres przechowywania danych
 
Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprezy.
Twoje dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:
 
– w wersji drukowanej (podpisane formularze zgłoszeniowe na imprezie):
  • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zawodów;
  • minimalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawodów.
– w wersji elektronicznej:
 
maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.
 
VI. Odbiorcy danych
 
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 
  • podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych,
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej
  • możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 
e) prawo do przenoszenia danych;
 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału w Trail Kamieńsk